Ενημέρωση

[:EL]Γενικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου είναι η γνωριμία των μαθητών με το μουσείο και η δημιουργική επαφή με στοιχεία της ιστορίας του κυπριακού θεάτρου και της τέχνης του θεάτρου εν γένει.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου βασίζονται στην παρατήρηση και το συσχετισμό  πληροφοριών, την εξερεύνηση του χώρου, την ανακάλυψη και την ανάπτυξη της φαντασίας. Στηρίζονται στη βιωματική και την ενεργητική μάθηση, με έμφαση στην εμπειρική απόκτηση γνώσεων και στη χρήση θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων. Τα παιδιά συνεργάζονται τόσο σε μικρές ομάδες και στο πλαίσιο της ολομέλειας της τάξης αλλά αναπτύσσουν και ατομικούς ρόλους. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα στοχεύουν στη διευκόλυνση προσέγγισης και κατανόησης του υλικού που διατίθεται στην έκθεση και γενικότερα στο χώρο του μουσείου, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και μιας διαλογικής σχέσης των μαθητών με τα εκθέματα, την ανάπτυξη πολύπλευρων αισθητικών, συναισθηματικών, σωματικών και κοινωνικών παραστάσεων και κωδικών επικοινωνίας (φαντασία, δημιουργικότητα, αυτοενέργεια κ.ά.), την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη μουσειακή επίσκεψη και τέλος τη σύνδεση της εμπειρίας με τη διδακτέα ύλη και τον σχολικό προγραμματισμό γενικότερα.

Κάθε πρόγραμμα του μουσείου έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και έχει περάσει από πιλοτική φάση.

Τα προγράμματα

Για τη σχολική χρονιά, προσφέρονται τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

Νηπιαγωγείο – Προδημοτική

 

«Γνωρίζω το μουσείο παρέα με τον κύριο Πανωφόρη»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
3-5 ετών 80 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. 1. Νηπιαγωγείο: Ζωγραφική θεατρικής αφίσας

 

2. Προδημοτική: Κατασκευή κορώνας με κολάζ υλικών

Α’ – Γ’ Δημοτικού

 

«Μαθαίνω για το θέατρο και τα επαγγέλματά του»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
6-9 ετών 90 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. Περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας. Δημιουργία θεατρικής μάσκας με κολάζ υλικών.
Δ’ – Στ’ Δημοτικού

 

«Εξερευνώ και μαθαίνω στο Θεατρικό Μουσείο»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
9-12 ετών 90 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. Περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας. Δημιουργία θεατρικού καπέλου με κολάζ υλικών.
Γυμνάσιο

 

«Ας μιλήσουμε για θέατρο»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
13-15 ετών 90 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. Περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας. Δημιουργία μακέτας κοστουμιού.
Λύκειο (Γενικού Ενδιαφέροντος)

 

«Το Θεατρικό Μουσείο μέσα από τα μάτια μου»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
16-18 ετών 100 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. Περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας. Δημιουργία τρισδιάστατης μακέτας σκηνικού.
Λύκειο (Ειδικού Ενδιαφέροντος)

 

«Το αρχαίο δράμα στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
16-18 ετών 90 λεπτά Για το σχεδιασμό του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητική βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και ο προγραμματισμός διδασκαλίας Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Β’ Λυκείου. Μέρος του σχεδιασμού του προγράμματος βασίστηκε σε κάποιους από τους γενικούς/ ειδικούς στόχους του συγκεκριμένου προγραμματισμού διδασκαλίας. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο εμπλουτισμού γύρω από μια θεματική ενότητα που περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη κάθε ομάδας αλλά και να ενδυναμώσει τις ικανότητες των μαθητών μέσα από τη βιωματική μάθηση. Δεν περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας.
           

Αριθμός παιδιών

Από τον αρχικό σχεδιασμό του μουσείου ήδη λήφθηκε υπόψη η εκπαιδευτική του λειτουργία και έγινε προσπάθεια να αποτελέσει χώρο φιλικό για τα παιδιά και τους νέους. Κρίθηκε λειτουργικότερο να πραγματοποιείται παράλληλα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δύο ομάδες, καθιστώντας εφικτή την επίσκεψη μέχρι 50 παιδιών (αλλά σε καμία περίπτωση περισσότερα) κάθε φορά.

Κόστος

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα κοστίζουν δύο (2) ευρώ για κάθε μαθητή, με τη δυνατότητα μείωσης 10% στο συνολικό ποσό έτσι ώστε να καλύπτονται τα άπορα παιδιά αν υπάρχουν. Παρακαλούμε όπως η συλλογή των χρημάτων να γίνεται πριν από την επίσκεψη στο μουσείο.

Σχεδιασμός και Εμψύχωση

Τα προγράμματα σχεδιάζονται και εκτελούνται από τους θεατρολόγους/εμψυχωτές του μουσείου σε συνεργασία με τη λειτουργό του μουσείου.

 

[:en]

Aims and design framework

The overall objective of the educational programmes of the Cyprus Theatre Museum is to familiarize students with the museum and to encourage the creative contact with elements from the history of theatre in Cyprus and the art of theatre in general.

The education programmes of the Cyprus Theatre Museum are based on the observation and association of information, the exploration of the premises, the discovery as well as the development of the imagination. They are based on an experimental and active learning mode with an emphasis on the hands on acquisition of knowledge and the use of theatre-pedagogical methods. The students collaborate in small groups, as a whole or work individual as well. Particularly, the programmes aim at facilitating the approach and understanding of the material exhibited and the museum space as a whole, the cultivation of critical thinking and a dialectic relation of the students towards the exhibits, the development of multifaceted emotional, physical and social conventions and communication code (imagination, creativity, activation etc.) the development of a positive attitude towards museum visits and finally the connection of the museum experience with the taught material and the school programs in general.

Each educational programme of the museum has been approved by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus and had had a pilot phase.

The programmes

During the school year, we offer the following programmes:

Nursery – Pre-school

 

«I get to know the museum along with Mr. Panoforis»

Age Duration Content Crafts
3-5 yrs old 80 min Creative interaction with the exhibition that involves theatrical methods in specific stops. 1. Nursery: Painting a theatrical poster

 

2. Pre-school: Creating a crown with collage.

Α’ – C’ Primary

 

«I learn about theatre and its professions»

Age Duration Content Crafts
6-9 yrs old 90 min Creative interaction with the exhibition that involves theatrical methods in specific stops. Includes a work sheet. Creation of a theatre mask with collage.
D’ – St’ Primary

 

«I explore and learn in the Theatre Museum»

Age Duration Content Crafts
9-12 yrs old 90 min Creative interaction with the exhibition that involves theatrical methods in specific stops. Includes a work sheet. Creation of a theatre hat.
Elementary school

 

«Let’s talk about theatre»

Age Duration Content Crafts
13-15 yrs old 90 min Creative interaction with the exhibition that involves theatrical methods in specific stops. Includes a work sheet. Creation of a costume design scale model.
Lyceym (General Interest)

 

«The Theatre Museum through my eyes»

Age Duration Content Crafts
16-18 yrs old 100 min Creative interaction with the exhibition that involves theatrical methods in specific stops. Includes a work sheet. Creation of a 3D set design scale model.
Lyseum (Special Interest)

 

«The ancient Greek drama in the Cyprus Theatre Museum»

Age Duration Content Crafts
16-18 yrs old 90 min The programme was designed based on the analytical teaching schedule of ancient Greek literature in B’ Lyseum. Part of the design was based on the general and specific aims of the teaching schedule. It can be used as a supplementary tool for enhancing students’ learning through a more creative approach. Does not include working sheet.
           

Number of participants

The programmes can be best enjoyed if each is executed for a number of 25 students at any time. The museum can host up to 2 groups of 25 students (50 in total) simultaneously.

Fee

All education programmes cost two (2) euro per student and the museum offers a 10% discount on the total for any disadvantaged students.  We recommend that fees are collected prior to the arrival at the museum.

Design and Facilitation

The programmes are designed and executed by the team of theatre practitioners of the Cyprus Theatre Museum.[:]