Συνεργασία με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου συμμετείχε πρόσφατα ως Associate Partner στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Songs of My Neighbours. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και έχει ως εταίρους τον οργανισμό EUFONIA από την Ιταλία, το Ινστιτούτο Γκροτόφσκυ και το Centrum Culture από την Πολωνία. Η βασική ιδέα για το Songs of My Neighbours είναι: αν τραγουδήσω τα τραγούδια του Γείτονα μου (που ζει στη χώρα μου και με τον οποίο έχω κάποιου είδους σύγκρουση), πως τον βλέπω μετά; Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικοσι πέντε δράσεις που περιλαμβάνουν: training πάνω στο empathetic listening, επιτόπια έρευνα, καταγραφή, αρχείο τραγουδιών, web site, local events, καλλιτεχνικό residency στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι, παραστάσεις, καλλιτεχνική κινητικότητα, έκδοση βιβλίου, ντοκυμαντέρ, τελικό συμπόσιο, προβολές και προώθηση του βιβλίου. Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου φιλοξένησε από τις 13 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2013 το kickoff meeting, πρώτη δραστηριότητα του Σχεδίου Δράσεων, που περιλάμβανε τις πρώτες επίσημες συναντήσεις του ΜΙΤΟΣ με τους διοικητικούς λειτουργούς των εταίρων από Πολωνία και Ιταλία. Το kick-off meeting περιλάμβανε συζήτηση σε θέματα επικοινωνίας/ οικονομικών/ προώθησης/ καλλιτεχνικών/ τεχνικών ζητημάτων για την καλύτερη έκβαση του προγράμματος.  Στις 13 Νοεμβρίου οι λειτουργοί του Μουσείου ξενάγησαν τους πέντε εταίρους στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου.

   

The Theatre Museum of Cyprus has recently taken part as Associate Partner in the European program Songs of My Neighbours. The project is coordinated by the Centre of Performing Arts MITOS and has partners the organisation EUFONIA from Italy, the Grotowsky Institute and Centrum Culture in Polland. The basic concept of Songs of My Neighbours is: If I were to sing the songs of my Neighbour (who lives in my country and with whom I am in conflict), how will I witness him afterwards? The project includes twenty-five actions some of which are: training on empathetic listening, on the spot research, documentation, song archive, web site, local events, an artists’ residency at the Grotowsky Institute, performances, book publication, documentary, final symposium, film projections and book promotion. The Theatre Museum of Cyprus hosted from the 13th until the 15th of November 2013 the kick-off meeting, the first activity in the Action Plan, which included the first official contact of MITOS with the directors of its partners from Italy and Polland. The kick-off meeting included conversations on communication issues as well as financial, promotional, artistic and technical issues. On the 13th of November the Museum collaborators/ theatre practitioners gave the five partners a tour of the space.