Σκοποί του Ιδρύματος

Σκοποί του Ιδρύματος είναι:

1. Να καταστεί κέντρο μελέτης για κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή ή επισκέπτη σε σχέση με την καθ’ όλου ιστορία του θεάτρου στην Κύπρο.

2. Να συμβάλει στην παρουσίαση της ιστορίας του θεάτρου στην Κύπρο μέσω της προώθησης της αδιάσπαστης ιστορικής και πνευματικής πορείας της Κύπρου

3. Η φύλαξη και η προβολή κάθε αντικειμένου που ιστορικά έχει σχέση με θεατρικές παραστάσεις στην Κύπρο

4. Η συγκέντρωση φωτογραφικού ή άλλου έντυπου υλικού σε σχέση με την ιστορική αναδρομή του θεάτρου στην Κύπρο

5. Η ανύψωση της τέχνης του θεάτρου με τη διατήρηση, φύλαξη και προβολή του μουσειακού υλικού

6. Η αναζήτηση, καταγραφή και περιγραφή των χώρων όπου παρουσιάστηκαν θεατρικές παραστάσεις

7. Να συνεισφέρει στην αναζήτηση προσεγγίσεων και τεχνικών για το θέατρο ως μορφή τέχνης και ως εκδήλωση πολιτισμού.

8. Η δημιουργία, εξοπλισμός, παρουσίαση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διεύθυνση θεατρικού μουσείου και θεατρικού αρχείου για τη ιστορία του θεάτρου στην Κύπρο.

9. Κάθε τι που έχει συνάφεια ή είναι αναγκαίο ή σχετίζεται με την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών.