Σκοποί του Ιδρύματος

Σκοποί του Ιδρύματος είναι:

1. Να καταστεί κέντρο μελέτης για κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή ή επισκέπτη σε σχέση με την καθ’ όλου ιστορία του θεάτρου στην Κύπρο.

2. Να συμβάλει στην παρουσίαση της ιστορίας του θεάτρου στην Κύπρο μέσω της προώθησης της αδιάσπαστης ιστορικής και πνευματικής πορείας της Κύπρου

3. Η φύλαξη και η προβολή κάθε αντικειμένου που ιστορικά έχει σχέση με θεατρικές παραστάσεις στην Κύπρο

4. Η συγκέντρωση φωτογραφικού ή άλλου έντυπου υλικού σε σχέση με την ιστορική αναδρομή του θεάτρου στην Κύπρο

5. Η ανύψωση της τέχνης του θεάτρου με τη διατήρηση, φύλαξη και προβολή του μουσειακού υλικού

6. Η αναζήτηση, καταγραφή και περιγραφή των χώρων όπου παρουσιάστηκαν θεατρικές παραστάσεις

7. Να συνεισφέρει στην αναζήτηση προσεγγίσεων και τεχνικών για το θέατρο ως μορφή τέχνης και ως εκδήλωση πολιτισμού.

8. Η δημιουργία, εξοπλισμός, παρουσίαση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διεύθυνση θεατρικού μουσείου και θεατρικού αρχείου για τη ιστορία του θεάτρου στην Κύπρο.

9. Κάθε τι που έχει συνάφεια ή είναι αναγκαίο ή σχετίζεται με την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών.

The aims of the Foundation are:

1. To become a study centre for any interested researcher or visitor on the history of theatre in Cyprus.

2. To contribute to the presentation of the history of theatre in Cyprus through the promotion of the solid historical and cultural journey of the island.

3. To preserve and exhibit any object which is historically related to theatrical activity in Cyprus.

4. To collect photographic and any other printed material which is associate with the history of theatre in Cyprus.

5. To uplift the art of theatre through the preservation, accommodation and promotion of the museum archive.

6. To research, document and describe the spaces in which theatre productions took place in Cyprus.

7. To contribute to the research in approaches and techniques towards theatre as an art form and a cultural happening.

8. The establishment, presentation, preservation, administration, explotation and management of a theatre museum and archive on the history of theatre in Cyprus.

9. Any other aim which is associated with and is neccessary for the completion of the above aims.