Θεματικές Ενότητες

 Η Ιστορία

_DSC2491Πρόκειται για µια αναδροµή στους σηµαντικούς σταθµούς της θεατρικής δραστηριότητας στην Κύπρο, µε έµφαση στις περιόδους που σηµατοδοτούν τις αλλαγές στην εξέλιξη του θεατρικού γίγνεσθαι. Ένα φυλλάδιο από επίσκεψη ελληνικού θιάσου στην Κύπρο το 1912 και ένα κοστούµι του ίδιου του Νίκου Σ. Νικολαΐδη αποτελούν µερικά από τα παλαιότερα αντικείµενα της συλλογής του µουσείου που εκτίθενται στην ενότητα αυτή.

Οι συντελεστές

_DSC2495 Φωτογραφίες, µακέτες, σκίτσα, κοστούµια, αφίσες και οπτικοακουστικό υλικό αποτελούν το περιεχόµενο της συγκεκριµένης ενότητας, η οποία εστιάζει στα βασικά στάδια µιας θεατρικής παραγωγής. Μέσα από τα εκθέµατα διαφαίνεται η συνάντηση όλων εκείνων των τεχνών που συνθέτουν την τέχνη του θεάτρου. Η σύµπραξη δηµιουργών, όπως συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυµατολόγοι, µουσικοί, φωτιστές, χορογράφοι και τεχνικοί, καταλήγει στη δηµιουργία της θεατρικής παράστασης. Σκίτσα του Τηλέµαχου Κάνθου από την δεκαετία του 1940 είναι µερικά από τα παλαιότερα εκθέµατα της συγκεκριµένης ενότητας.

Η παράσταση

_DSC2486 Πρόκειται για το κεντρικό µέρος του µουσείου, στο οποίο παρουσιάζονται κοστούµια από σηµαντικές και εµβληµατικές παραστάσεις της θεατρικής πορείας του τόπου. Το κοστούµι της Μάνας Κουράγιο από την παράσταση του ΘΟΚ Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της (1977), καθώς και τα κοστούµια από τις Ικέτιδες του ΘΟΚ (1978) είναι µερικά από τα εκθέµατα που συνθέτουν την κεντρική αυτή ενότητα του µουσείου.

The history

_DSC2491This is a journey through the major stages of theatre activity in Cyprus, with an emphasis on the periods that mark the changes in the development of the island’s theatre scene. A leaflet from the visit of a Greek company in Cyprus in 1912, as well as a costume belonging to Nikos S. Nikolaides himself are some of the oldest exhibits of the museum’s collection presented in this section.

 

The contributors

_DSC2495Photographs, scale models, sketches, costumes, posters and audiovisual material are the exhibits of this particular section, which concentrates on the basic stages of a theatre production. Through these exhibits one can see all arts comprising theatre. The collaboration and joint efforts of a number of professionals and artistsplaywrights, directors, actors, set and costume designers, composers, lighting designers, choreographers, technicians – contributing to the production of a theatre performance. Sketches by Telemachos Kanthos from the 1940s are some of the oldest exhibits on display in this particular section.

The performance

_DSC2486In this central section of the museum,costumes from significant and emblematic performances of the island’s theatre history are exhibited. The costume of Mother Courage from the production Mother Courage and her Children (THOC 1977) and the costumes from the Iketides (The Suppliants) (THOC 1978) are some of the exhibits of this section of the museum.