Προκήρυξη Διαγωνισμού Δημιουργίας Αφίσας

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΙΣΑΣ

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, προκηρύσσει διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας για παιδιά Στ’ τάξης, με θέμα ‘ Το θέατρο και η μαγεία του ’.

Όροι διαγωνισμού:

– Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές της Στ’ τάξης Δημοτικού.

– Ο κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει μία μόνο πρόταση και σε ελεύθερη τεχνοτροπία. Η πρόταση μπορεί να είναι και αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας.

– Το μέγεθος της αφίσας να είναι σε χαρτί Α2.

– Η κάθε αφίσα πρέπει να υποβληθεί με αριθμό και χωρίς στοιχεία των μαθητών. Σε μικρότερο και κλειστό φάκελο που θα συνοδεύει την αφίσα, να εσωκλείονται τα πλήρη στοιχεία του/της/των μαθητή/τριας/τών (όνομα/τα, στοιχεία σχολείου και υπεύθυνου εκπαιδευτικού) και στην εξωτερική όψη του φακέλου να αναγράφεται ο αριθμός που αντιστοιχεί.
Ο κλειστός φάκελος θα ανοιχθεί μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής για σκοπούς ταύτισης του προτεινόμενου υλικού και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες. Οι υποβληθείσες προτάσεις μπορούν να επιστραφούν.

– Η κριτική επιτροπή, που θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από αντιπροσώπους του Υ.Π.Π. και του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου, θα βραβεύσει τις τρεις καλύτερες αφίσες. Παράλληλα θα διοργανωθεί έκθεση με όλες τις αφίσες των διαγωνιζομένων.

– Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου (Πάνου Σολομωνίδη 2-8, 3032 Λεμεσός), μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι με την ένδειξη στο φάκελο “Για το διαγωνισμό αφίσας”.
– Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεδομένου ότι η αποστολή θα είναι συστημένη, η ταχυδρομική σφραγίδα θα θεωρηθεί ως ημερομηνία παραλαβής.

– Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο, τηλ. 25343464 ή στο e-mail, theatre.museum@cytanet.com.cy


THEATRE MUSEUM OF CYPRUS
POSTER COMPETITION

Τhe Theatre Museum of Cyprus, in collaboration with the Ministry of Education and Culture and the Director of Primary Education, is proclaiming a competition for children of the 6th grade of primary education titled “Theatre and its magic”
Competition Guidelines:
– Participation is permitted to all pupils of 6th grade in primary education.
– Each pupil may submit only one poster in a free style technique. The poster can also be the product of team work.
– The poster size must be an A2.
– Each poster must be submitted with a number and without any other information about the pupil(s). In a smaller, sealed envelope accompanying the poster (also with the same number written on the outside of the envelope) should be included the following information: name (s) of pupil (s), school contact details, name of teacher in charge). The sealed envelope will be opened after the selection process finishes in order to identify the selected works and to communicate with the relevant schools. Submitted posters can be returned if so requested.
– The selection committee, which consists of 3 individuals representing the Ministry of Education and Culture and the Theatre Museum of Cyprus, will award the three best posters.
– All posters must be submitted at the Theatre Museum of Cyprus offices (Panou Solomonides 2-8, 3032, Limassol) by Friday 28th February, at 12 a.m. in a sealed envelope with the indication “For poster competition”.
– In case of delivery by post, the date on the post office seal will be considered the date of delivery.
For more information or clarification, interested parties are requested to contact the Theatre Museum of Cyprus at 25343464, or via email at theatre.museum@cytanet.com.cy