Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

[:EL]Το Ίδρυμα ‘ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ’ (που στο εξής θα ονομάζεται ‘Το Μουσείο’) ζητεί την αγορά υπηρεσιών μερικής απασχόλησης (19 ωρών εβδομαδιαίως) για το σχεδιασμό και την εμψύχωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και άλλων υποστηρικτικών εργασιών που αφορούν στη λειτουργία του Μουσείου γενικότερα για περίοδο ενός έτους, από 1 Νοεμβρίου 2018 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Ευθύνες και αρμοδιότητες

  • Το  άτομο που θα επιλεγεί θα συνεργάζεται με τη Λειτουργό, τους εργαζόμενους το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου σε σχέση με τα εξής:
  • Θα εμψυχώνει ή και θα σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλο το φάσμα των ηλικιών, με στόχο τη γνωριμία με το Μουσείο και την προώθηση της θεατρικής τέχνης γενικά αλλά και του Iδρύματος ειδικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Μουσείου.
  • Θα έχει την ευθύνη της προετοιμασίας και της προώθησης σχετικού ενημερωτικού υλικού για τα εκπαιδευτικά προγράμματα προς τα σχολεία και άλλους αποδέκτες, περιλαμβανομένων ΜΜΕ και Κοινωνικών δικτύων.
  • Θα συνεργάζεται στο μηνιαίο προγραμματισμό ωρών των επισκέψεων των σχολείων και των άλλων ενδιαφερομένων αποδεκτών πάντα σε συνεργασία και με την έγκριση της Λειτουργού του Μουσείου.
  • Θα ετοιμάζει γραπτό υλικό και θα υποβάλλει εισηγήσεις, όπου χρειάζεται, σε σχέση με τα εκθέματα και θα συνεργάζεται για την προετοιμασία και διεξαγωγή εκδηλώσεων (όπως περιοδικές εκθέσεις, διαλέξεις, εργαστήρια, παραστάσεις, αναγνώσεις κλπ).
  • Θα συνεργάζεται σε θέματα σχετικά με την ταξινόμηση της βιβλιοθήκης και του αρχείου (κριτικών, προγραμμάτων, δημοσιευμάτων και λοιπού υλικού) του Μουσείου.

Γενικότερα, θα έχει στενή συνεργασία με τη Λειτουργό του Μουσείου για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία του, σε σχέση με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Μουσείου.

Προσόντα:

 

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Θεατρολογία, Μουσειακή εκπαίδευση, Θεατροπαιδαγωγική ή άλλο σχετικό τίτλο
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
  • Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office, διαδίκτυο)
  • Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην εμψύχωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το θέατρο ή τη μουσειακή αγωγή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα μόνο των ακαδημαϊκών προσόντων τους και συνοδευτική επιστολή, μέχρι την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι στην ταχυδρομική διεύθυνση: Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Πάνου Σολομωνίδη 8, 3032 Λεμεσός ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: theatre.museum@cytanet.com.cy με την ένδειξη «Αγορά Υπηρεσιών».

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν να προσκομίσουν αποδεικτικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων τους. Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη ή/ και γραπτή εξέταση όσων πληρούν τα προσόντα.

Το χρονοδιάγραμμα εργασίας θα ρυθμιστεί σε συνεννόηση με τη Λειτουργό του Μουσείου.

Το μηνιαίο ποσό πληρωμής είναι €650 και θα καταβάλλεται στον Προμηθευτή των πιο πάνω υπηρεσιών με την προσκόμιση τιμολογίου κάθε μήνα. Το ίδρυμα δεν φέρει άλλη υποχρέωση πέρα από την πληρωμή του ανωτέρω ποσού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:]